Mandag den 28. marts 2022 kl. 19.30 i lokalerne på Ærø Flyveplads.

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Årsberetning v/ formand Peter Nordquist

3) Fremlæggelse af regnskab for 2021 v/ kasserer Henrik Schrøder

4) Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år og 1 suppleant for 1 år.
   På valg til bestyrelsen er Søren Busch (genopstiller ikke)  og Henrik Schrøder (genopstiller).

5) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

6) Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret årskontingent, 120 kr.

Øvrige forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

7) Eventuelt. Det blev på seneste bestyrelsesmøde besluttet, at generalforsamlingen diskuterer Dragedage 2022.