Mandag den 20. marts 2023 kl. 18.30 i lokalerne på Ærø Flyveplads.

 

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Årsberetning v/ formand Peter Nordquist

3) Fremlæggelse af regnskab for 2022 v/ kasserer Henrik Schrøder

4) Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år og 1 suppleant for 1 år.

5) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

6) Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret årskontingent, 120 kr. hhv. 220 kr. for medlemmer af DMU.

Øvrige forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.